Privacystatement

Inleiding
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Verloskundigenpraktijk Materna omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Verloskundig Centrum
Verloskundigenpraktijk Materna is gevestigd te Hilversum en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 32150375 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is Verloskundigenpraktijk Materna bereikbaar op telefoonnummer 035-6473974

Verwerkingen van persoonsgegevens
Bij inschrijving in de praktijk laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wij zullen ten aller tijden veilig met deze gegevens omgaan. Materna heeft deze gegevens nodig om u goede zorg te leveren.
Geboortekaartjes die u naar ons opstuurt bevatten persoonsgegevens. Wij gaan het geboortekaartje op de praktijk ophangen en na een tijd worden deze vertrouwelijk verwijderd. Als u het geboortekaartje aan ons overhandigd, gaat u ermee akkoord dat deze getoond wordt binnen de praktijk.
Afhankelijk van de zorg vragen wij naar onderstaande persoonsgegevens.
• NAW gegevens
• Geboortedatum
• Medische voorgeschiedenis
• Telefoonnummer
• Zorgverzekeraar
• Informatie over andere betrokken zorgverleners
• Emailadres
• Geslacht
• Burgerlijke staat
• BSN-nummer

Bewaartermijn
Verloskundigenpraktijk Materna bewaart persoonsgegevens niet langer dan volgens de wet noodzakelijk. De wettelijke bewaartermijn van gegevens is 15 jaar.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Materna worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Materna en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Voorbeelden van verwerkers en sub-verwerkers: Huisarts, Gynaecoloog, Consultatiebureau, Maatschappelijk werk, Fysiotherapeut, Zorgdomein (voor aanvraag laboratoriumonderzoek en verwijzingen naar andere disciplines).

Uw privacyrechten
p basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op Mei 2018.